Warsztaty cd.

Podstawy sukcesu we wprowadzaniu zmian w organizacjach(moduł ZZO)

Jesteśmy zdolni dokonywać tylko takich ZMIAN, na które jesteśmy gotowi"

Podstawową przyczyną porażek przy wdrażaniu zmian w wielu organizacjach jest brak prawidłowego zarządzania zmianą, jej "ludzkim" aspektem. Powodzenie oraz efektywność projektu wprowadzającego zmiany zależy od ludzi, menedżerów i pracowników - ich zaangażowania, zrozumienia, chęci do wdrożenia zmian, znajomości mechanizmów psychospołecznych zmiany i zarządzania oporem przed zmianą.

Celem warsztatów jest:
Zapoznanie menedżerów z podstawowymi aspektami procesu zarządzania zmianą w organizacji, z modelami pracy nad postawami ludzi oraz narzędziami do prawidłowej identyfikacji i planowania procesu zmian, a także sposobami radzenia w sytuacjach trudnych.

Adresaci: kierownicy i liderzy zespołów zmian / zespołów projektowych; menedżerowie; członkowie zespołów projektowych; uczestnicy procesów zmian.

Kompetencje lidera zmian – facilitacja wg modelu  Process Iceberg® Tony Mann’a

Co wpływa na to, że niektórych określamy mianem dobrego lidera, mając na myśli osobę, która swoim postępowaniem zachęca do działania właśnie w trudnych sytuacjach zmian organizacyjnych?
W jaki sposób przekazać wizję i wyznaczyć kierunek rozwoju tak, aby przekonać innych do podążania tą samą drogą?

Kompetencje lidera to coś więcej niż tylko zbiór umiejętności, którymi taka osoba się posługuje. Być liderem to być sobą w tym co się robi, być świadomym swoich zachowań, uczuć i działań. Być liderem to jednocześnie umieć budować relacje z innymi, być otwartym na świat i na to co on daje.

Obecne środowisko biznesu wymaga od osób zarządzających większego nastawienia na współpracę i dzielenie się odpowiedzialnością. potrzebują odkryć nowe sposoby pracy, znaleźć nowe rozwiązania starych problemów i odrzucić stare zwyczaje. W konsekwencji tego, wzrasta potrzeba stosowania nowego podejścia i wykorzystywania nowych umiejętności – FACILITACJI

Facylitator jest osobą która dobrze zna proces, a poprzez obserwację i odpowiednie działania pomaga grupie przejść przez zaplanowaną agendę i trudne sytuacje, wydobywa z grupy to co w danym momencie jest niezbędne, aby realizować zamierzone cele. Jednocześnie dyskretnie i bez narzucania buduje strukturę grupy, w odpowiedni sposób wspiera relacje pomiędzy członkami grupy, a dodatkowo asystuje w rozwiązywaniu różnorodnych problemów. W czasie procesu Facylitator wykorzystuje różnorodne formy działania, aby wykorzystać najlepsze pomysły i kreatywność grupy.

Celem warsztatów jest:
Ukazanie wartości jakie niesie za sobą facylitacja. Przedstawienie różnych narzędzi i metod aby umieć zarządzać nie tylko potencjałem osób, ale również wykorzystać siłę jaka powstaje podczas interakcji poszczególnych osób w grupie. Poznanie procesu wykorzystywanego w facilitacji i umiejętności zarządzania nim w taki sposób, aby osiągnąć wyznaczone cele.

Adresaci: kierownicy i liderzy zespołów zmian / zespołów projektowych; menedżerowie zaangażowani w projekty zmian organizacyjnych, przedstawiciel działów HR, konsultanci

Budowanie zaangażowania – zmiana postaw (moduł BZP)

Zaangażowani pracownicy to nie tylko szybki rozwój organizacji i dobre zyski, ale przyjemna i owocna współpraca wszystkich osób, zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz organizacji.
Zaangażowanie jest postawą, której żadne struktury nie są w stanie nikomu narzucić i jest bezpośrednio związane z kulturą danej firmy. Chcąc je zwiększyć należy odpowiednio motywować i pracować z ludźmi, aby oni sami chcieli  podjąć się określonego wysiłku i wziąć na siebie pełną odpowiedzialność za rezultaty swoich działań.

Celem warsztatów jest:
Budowanie zaangażowania oraz identyfikacja czynników zmiany postaw pracowników poprzez efektywniejsze motywowanie oraz budowanie poczucia indywidualnego wpływu na rozwój organizacji.

Adresaci: menedżerowie; szefowie i członkowie zespołów, pracownicy.

Efektywna praca różnorodnych Zespołów (moduł EPZ)

Czym według Ciebie charakteryzuje się efektywny zespół?
Co Twoim zdaniem mogłoby poprawić i przyspieszyć pracę zespołu w którym pracujesz?
Nie tylko zarządzający zespołami powinni być świadomi psychologicznych i społecznych uwarunkowań i mechanizmów zachowań ludzi, którymi kierują. Taka wiedza jest również niezbędna każdemu członkowi zespołu (w tym projektowego), ponieważ wspomaga świadomą i efektywną pracę w trudnej, lub nawet konfliktowej sytuacji.
Każdy człowiek posiada umiejętności, zdolności doświadczenie. Efektywność pracy w danym zespole czy  organizacji polega na odkryciu talentów i mocnych stron każdego pracownika oraz na umiejętnym ich wykorzystaniu. Zaś coraz częściej spotykana różnorodność wiekowa staje się dodatkowym aspektem zróżnicowania zespołu, w którym atmosfera pozytywnie wpływa na szybsze osiąganie rezultatów.

Celem warsztatów jest:
Dostarczenie wiedzy o wartości i specyfice pracy zespołowej oraz pozyskanie umiejętności jak radzić sobie w sytuacjach konfliktowych, z uwzględnieniem różnic wynikających z osobowości, doświadczenia i charakteru członków zespołu. Ukazanie kluczowych elementów sukcesu zarządzania wiekiem w organizacji, roli komunikacji oraz wartości różnorodności w zespole.

Adresaci: menedżerowie; szefowie i członkowie zespołów (projektowych, funkcjonalnych). 

Uwagi: szkolenie może zostać uzupełnione o analizy indywidualne stylów zachowań i komunikacji członków zespołu, pod kątem pracy zespołowej, oraz dodatkowe profile w celu poznania predyspozycji i preferowanych stylów zachowań w różnych rolach organizacyjnych.

Zarządzanie wiekiem w organizacjach (moduł ZWO)

Jak twoja firma jest przygotowana do przychodzących zmian w demografii rynku pracy?
Jak pracodawca ma poradzić sobie z faktem, że wraz z pracownikami odpływa z firmy wiedza i talenty, które są niezbędne do budowania konkurencyjnego przedsiębiorstwa w cywilizacji wiedzy?
Jak wykorzystać potencjał i talenty młodych emerytów ?
Jak zmodyfikować niedopasowanie organizacyjne i bariery psychologiczne dzielące osoby młode i starsze, utrudniające budowanie międzypokoleniowych zespołu i negatywnie wpływające na sytuacje starszych pracowników?
Szersza wiedza na temat zarządzania wiekiem w organizacji, psychologii cyklu życia i zjawiska starzenia to nie tylko nowy trend w organizacji. Sytuacja demograficzna Polski wskazuje, że zarządzanie wiekiem w organizacjach jest jedynym sposobem na to, aby wiedza i doświadczenie nie „uciekały” z organizacji wraz z osobami odchodzącymi na wcześniejszą emeryturę. Wyniki badań wskazują, że warto już teraz zastanowić się nad karierą dojrzałych pracowników, którzy pracują w naszych firmach, aby za kilka lat nie zwolnić tych najbardziej wartościowych, na których miejsce nie będzie już kogo zatrudnić.

Celem warsztatów jest:
Podniesienie świadomości konsekwencji wykluczania z życia zawodowego osób starszych; identyfikacja i wstępna analiza skutków biznesowych zjawiska starzenia się społeczeństwa w wieku produkcyjnym (koncentracja na źródłach problemów); wprowadzenie osób odpowiedzialnych za budowanie strategii firm, ich rozwój i politykę HR w zagadnienia zarządzania wiekiem; określenie korzyści wynikających z zatrudniania, rekrutowania, szkolenia i zatrzymywania w organizacji z uwagi na budowanie zróżnicowania wieku pracowników, ze szczególną uwagą na pracowników dojrzałych (wiek powyżej 45-50 lat).

Adresaci: kadra kierownicza, kierownicy zespołów, specjaliści i menedżerowie HR.

Etyka urzędnika i budowanie wizerunku (moduł EWU)

Jeśli to jest tak ważne, to  w jaki sposób wprowadzić pewne zasady postępowania kształtujące wizerunek i etykę w miejscu pracy?
To tylko przykładowe pytania, nad którymi chcemy się zatrzymać podczas proponowanych warsztatów.

Celem warsztatów jest:
Ukazanie istoty etyki w budowaniu wizerunku urzędników. Zmiana postaw, tworzenie wizerunku urzędnika na bazie kodeksu etyki w organizacji. Budowanie wiarygodności poprzez różnorodne zewnętrzne atrybuty wizerunku. 

Adresaci: Pracownicy urzędów.

Porozumienie i komunikacja w procesach zmian (moduł KWZ)

Co robisz w sytuacji gdy przekazana przez Ciebie informacja jest źle odebrana przez rozmówcę?
Jak reagujesz, gdy czujesz opór w momencie przekazywania informacji dotyczących poprawy funkcjonowania firmy?
Co można zrobić aby informacje były przekazywane w sposób jasny czytelny i klarowny? 

Umiejętność zbudowania porozumienia jest bardzo ważnym aspektem w efektywności działań każdego pracownika w dzisiejszych organizacjach. Możemy mieć dużą wiedzę i posiadać wiele umiejętności w zarządzaniu zespołem i we wprowadzaniu zmian w organizacji, jednak jeśli nie zastosujemy odpowiedniej metody przekazu informacji, wiedza, którą posiadamy zostanie tylko u nas. Bez efektywnej komunikacji nie ma dobrych relacji, a one są potrzebne szczególnie w procesach zmian.

Celem warsztatów jest:
Poznanie zasad komunikacji i porozumienia, doboru właściwych mediów oraz tworzenia planu komunikacji ze szczególnym uwzględnieniem zmian organizacyjnych. Poznanie sposobów radzenia sobie z barierami, które zniekształcają lub uniemożliwiają dotarcie istotnych informacji. Uczenie się nowych możliwości zastosowania poznanych wcześniej narzędzi oraz szukania wspólnych miejsc porozumienia.

Adresaci:
Menedżerowie odpowiedzialni za prawidłowe przekazywanie informacji w procesie zmiany; przedstawiciele działów HR oraz liderzy zmiany uczestniczący w tworzeniu planu komunikacji; pracownicy, dla których porozumienie jest jedną z kluczowych kompetencji zawodowych.

Feedback – motywująca informacja zwrotna (moduł FIZ)


Widzisz, że pracownicy wolniej wykonują swoją prace, z raportów miesięcznych wynika, iż są mniej efektywni. Co robisz aby to zmienić?
W Twojej Firmie rozpoczyna się nowy duży projekt, który wymaga większego zaangażowania i pewnej zmiany organizacyjnej, wiążesz z tym projektem możliwości rozwoju firmy, ale do jego realizacji potrzebujesz zmotywowanych pracowników, a osoby w twojej firmie są już zmęczone i myślą tylko o urlopie. Jakie czynności podejmujesz aby to zmienić i zmotywować pracowników do działania?

Motywowanie polega na takim wpływaniu na innych, aby poruszali się w pożądanym przez nas kierunku. Nic tak nie skłania pracowników do efektywnej pracy jak odpowiednia siła motywacji. Każdy lider i menedżer zarządzający grupą osób powinien znać czynniki, które generują odpowiednią siłę motywującą do właściwej pracy. Szczególnie jest to ważne w procesie zmian.
Opór, który w czasie zmiany organizacyjnej występuje wśród pracowników, może nam pomóc ale też ma negatywne skutki. Kluczową rolę również odgrywa prawidłowo przeprowadzana ocena pracownicza - może być bardzo silnym czynnikiem motywacyjnym.

Celem warsztatów jest:
Poznanie procesu motywacji pracowników ze szczególnym uwzględnieniem oporu, który towarzyszy przy wprowadzaniu zmian organizacyjnych. Nabycie umiejętności prowadzenia systematycznego procesu oceny pracowników jako czynnika motywacyjnego. Poznanie odpowiedniego język, który skutecznie motywuje pracowników do bardziej wydajnej pracy.

Adresaci: menedżerowie; przedstawiciele działów HR.

Rozwiązywanie sytuacji trudnych – podstawy mediacji (moduł RST)


Bardzo zależy Ci na realizacji projektu w taki sposób, jak Ty wymyśliłeś, ale w zespole jest osoba, która ma inne zdanie, co wtedy robisz?
Twoim zdanie jesteś dobrym szefem, ale w kontakcie z niektórymi pracownikami występują ciągłe spięcia i nieporozumienia, w jaki sposób na to reagujesz?
Proces porozumienia w sytuacjach konfliktowych jest procedurą pozwalającą rozwiązać problem, tak jak rozwiązuje się supeł, bez zrywania i przecinania sznura, palenia za sobą mostów - relacji z innymi ludźmi, które potem trzeba naprawiać. W każdej firmie występują trudności i konflikty pomiędzy menedżerami czy pracownikami. Problemem jest to, że często nie potrafimy rozwiązać supła tylko decydujemy się na przecięcie go, co w rezultacie nie przynosi nam upragnionych korzyści. Konflikty w organizacjach często powodują zbudowanie barier między ludźmi, którzy z założenia mają ze sobą blisko współpracować w celu osiągania celów strategicznych firmy. Opanowanie proponowanych przez nas umiejętności mediacyjnych pomoże zachować relacje przy jednoczesnym rozwiązaniu problemów.

Celem warsztatów jest:
Uświadomienie sobie i odnalezienie miejsc wspólnych, które łączą obie osoby w konflikcie i próba nawiązania na tej płaszczyźnie relacji w taki sposób aby móc razem znaleźć wspólne rozwiązanie. Ukazanie możliwości, jakie ma każdy menedżer w momencie pojawienia się konfliktu. Zapoznanie z umiejętnościami mediacyjnymi potrzebnymi do konstruktywnego rozwiązywania sytuacji trudnych.

Adresaci: menedżerowie; szefowie zespołów (projektów), liderzy, kierownicy liniowi.

Komunikacja w kryzysie (moduł KWK)


Sytuacja kryzysu, która szczególnie w chwili obecnej jest realna, wymusza szukanie nowych innowacyjnych rozwiązań i efektywnych działań oraz zmian, a tym samym wyjścia z  sytuacji na pozór dla nas beznadziejnej  w kolejną szansę.
Kryzys to sytuacja naturalna i wręcz konieczna aby dana organizacja mogła się rozwijać i osiągać większe zyski. Jest to moment wyjścia, wypchnięcia z sytuacji w której jesteśmy i możliwość pójścia dalej by móc rozwijać i realizować coraz to nowe cele. Najważniejsza w sytuacji kryzysowej jest umiejętność zarządzania nową sytuacją, umiejętność zarządzania zmianą.

Celem warsztatów jest:
Przedstawienie  podstawowych informacje na temat kryzysu jego symptomy, wymiary oraz rodzaje. Ukazania pozytywnej roli kryzysu w życiu człowieka odkrycia w nim szansy na rozwój. Przedstawienie sposobów  zarządzania kryzysem, planowania odpowiednich działań, wyznaczanie celów i ich efektywna realizacja Poznanie zasad budowania efektywnej komunikacji, doboru właściwych mediów oraz tworzenia planu komunikacji ze szczególnym uwzględnieniem zmian organizacyjnych związanych z sytuacją kryzysową.

Adresaci: menedżerowie; szefowie i członkowie zespołów (projektowych, funkcjonalnych).

Stres czy wypalenie zawodowe - co częściej występuje w procesie zmian i jak temu zaradzić (moduł SWZ)

Hans Selye, filozof zajmujący się badaniem nad stresem stwierdził, że "Całkowita wolność od stresu, to śmierć!".
Jak stres działa na Ciebie?

Jak radzisz sobie ze stresem w swoich działaniach?

Proces zmiany kojarzy się z wprowadzaniem czegoś co jest nieznane i inne od tego co było do tej pory. Każda nowość wywołuje w człowieku emocje - może to być entuzjazm, zachwyt, ale nierzadko jest również przerażenie i niechęć. Osobom, które gorzej reagują na wprowadzanie jakichkolwiek zmian nowa sytuacja będzie kojarzyła się z czymś trudnym i wręcz nierealnym do przyjęcia. Wtedy właśnie bardziej nasila się silny stres, jako reakcja na to co nas spotyka.
Z drugiej strony badania pokazują, że pewna dawka stresu jest konieczna do codziennego funkcjonowania, to wskazuje, iż stres nie jest czymś złym. Warto go poznać i nad nim panować, czyli wiedzieć co go wywołuje w jakim natężeniu pomaga i kiedy mobilizuje do dodatkowego wysiłku.

Celem warsztatów jest:
Identyfikacja indywidualnych czynników wywołujących stres i poznanie skutecznych metod panowaniem nad nim tak, aby nie hamował procesu zmian wprowadzanych w organizacji. Poznanie pierwszych syndromów wypalenia zawodowego i sposobów na jego przeciwdziałanie. Wypracowanie planu przeprowadzenia realnych zmian, których celem jest redukcja ilości stresu i poprawa jakości życia.

Adresaci: przywódcy, menedżerowie, osoby zarządzające, pracownicy szczególnie zajmujący się obsługą klienta.

Podczas warsztatów będziemy wypełniać testy psychologiczne, ale też dyskutować, rysować, odprężać się i śmiać.

wróć do poprzedniej strony top