RODZAJE ZMIAN

W organizacjach mamy do czynienia z wieloma rodzajami zmian: mogą one dotyczyć struktur, systemów, procesów (czyli sposobów działania), kultury czy redukcji kosztów. Programy zmian różnią się również skalą i szczeblem organizacji, którego dotyczą:
na poziomie strategicznym - duże (radykalne i stopniowe) zmiany, których celem jest wzrost konkurencyjności organizacji poprzez zmiany
w sposobie działania organizacji, jej kultury, rynków, produktów, technologii - BPR, Performance Management, TQM, restrukturyzacje, itp. na poziomie operacyjnym - mniejsze zmiany dotyczące części organizacji, czasami w obrębie jednego działu, kanału dystrybucji, itp., które często mogą być elementem szerszych programów strategicznych.

SKUTECZNE ZARZĄDZANIE ZMIANĄ

Badania nad efektami programów zmian dowodzą, że systematyczne podejęcie do zarządzania zmianą, polegające na racjonalnym zintegrowaniu twardych (struktury, systemy, procesy) i miękkich (ludzie, kultura) aspektów w programie zmiany, istotnie zwiększa jego szanse odniesienia sukcesu, tak na poziomie strategicznym, jak i operacyjnym.

Zarządzanie zmianą nie jest pojedynczym procesem opracowania jakiegoś nowego rozwiązania biznesowego. Jest to raczej zespół narzędzi
i metod, które pozwalają na optymalne przeprowadzenie procesu zmiany, uwzględniających ludzki aspekt organizacji. Pozwala on na zwiększenie prawdopodobieństwa osiągnięcia sukcesu, ponieważ często ostateczny efekt przeprowadzanej transformacji zależy od pracowników: zrozumienia powodów i celowości, ich zaangażowania we wdrożenie zmian, których stają się uczestnikami, kiedy firma wdraża nowy system IT, zmienia sposoby swojego działania, przechodzi reorganizację lub program poprawienia efektywności poprzez zmianę kultury organizacyjnej.

Liderzy zmian i członkowie zespołu zmian potrzebują znajomości mechanizmów psychospołecznych rządzących procesem zmiany, skutecznych narzędzi zarządzania oporem oraz kluczowych - z perspektywy roli liderów zmian - kompetencji w obszarze zarządzania relacjami: komunikacji interpersonalnej, przywództwa, efektywnego zarządzania zespołem.

ZMIANA TO PROJEKT. PROJEKT TO ZESPÓŁ

Większość zmian nie jest - i nie może być - przeprowadzona jednoosobowo. Zwykle odpowiedzialne za jej zaplanowanie i wdrożenie są powoływane ad hoc kilkuosobowe lub większe zespoły, łączące różne obszary ekspertyzy i ułatwiające zarządzanie projektami miedzyfunkcjonalnymi. Zarządzanie projektami to jedno z najlepszych narzędzi do planowania i wdrażania zmian w krótkim horyzoncie czasowym, ale jednocześnie niosące ze sobą duży stopień ryzyka związany właśnie z zespołowym charakterem tej metodologii. Nie trzeba dodawać, ze znacznie efektywniejsze jest reaktywna integracja, gdyż brak zarządzania zmianą na początku projektu, może skutecznie zablokować lub opóźnić jego wdrożenie.

Wg Prosci, uwzględnienie zarządzania zmianą (Change Management, CM) w ramach zarządzania projektami (Project Management, PM) niosącymi zmiany w strukturach, procesach lub systemach organizacji ma zwykle dwie postaci:

Dlatego ogromną rolę we wdrażaniu ZMIAN w organizacjach odgrywają zespoły zmian , a ich efektywna praca jest staje się coraz ważniejsza z uwagi na nasilenie ilości i złożoności programów zmian organizacyjnych, jako reakcji na natężenie poziomu, ilości i szybkości zmian w otoczeniu biznesu.
Jeśli chcesz otrzymać szczegółową ofertę, skontaktuj się z nami wróć do poprzedniej strony TOP